9.1. Thêm mới Đơn nghỉ học

Bước 1: Tại Thanh Menu => Chọn Giảng dạy => Click Quản lý học viên => Chọn học viên muốn thêm đơn Nghỉ học.

Bước 2: Tại trang chi tiết học viên => Chọn tab Đơn xin nghỉ và Bảo lưu => Click Thêm đơn Nghỉ học.

Bước 3: Tại trang chi tiết Đơn xin nghỉ học

  • Mục 1: Chọn thời gian muốn Nghỉ

  • Mục 2: Click Danh sách các buổi học sẽ nghỉ dự kiến để xem chi tiết buổi

  • Mục 3: Điền lý do nghỉ học của học viên

  • Mục 4: Click Lưu để hoàn tất đơn.

Last updated