Page cover image

5.5.3. Chấm & trả bài

Bước 1: Xem các bài tập đã học viên đã nộp

Tại mục bài tập, click chọn bài tập Đã nộp

Bước 2: Chấm điểm và nhận xét

  • Mục 1: Chấm điểm cho học viên

  • Mục 2: Nhận xét bài làm cho học viên: Nhâp nhận xét => Chọn Lưu

Bước 3: Trả bài

  • Chọn Tất cả nếu muốn trả bài cho tất cả học viên hoặc chọn từng học viên nếu muốn trả bài cho cá nhân học viên đó

  • Click chọn Trả bài. Học viên sẽ nhận được kết quả sau đó

Last updated