1.1.5. Sửa học phí

Trung tâm có thể sửa, thay đổi gói học phí, đơn giá buổi học khi có cập nhật đơn giá học phí mới

Bước 1:

  • Tại Thanh Menu => Chọn Giảng dạy => Click Quản lý lớp học => Chọn lớp học muốn thêm buổi

  • Click vào dấu 3 chấm dọc => Chọn Sửa

Bước 2:

Chuyển tab Định giá học phí

  • Mục 1: Thêm hoặc lược bỏ gói học phí áp dụng cho lớp

  • Mục 2: Thay đổi đơn giá 1 buổi của lớp

Bước 3:

Ấn Lưu để hoàn tất thay đổi.

Last updated