3.3. Danh sách thu khác

Bước 1: Truy cập Thanh Menu => Chọn (1) Tài chính => Chọn (2) Danh sách thu khác

Bước 2: (3) Cài đặt danh mục thu

  • Mục 5: Sửa danh mục thu đã tạo

  • Mục 6: Thêm danh mục thu mới

  • Mục 7: Xoá danh mục thu đã tạo

  • Mục 8 Huỷ thay đổi

  • Mục 9: Lưu thay đổi

Bước 3: (4) Thêm thu

Bổ sung thông tin cần thiết => Chọn Lưu hoặc Huỷ (nếu huỷ bỏ phiếu vừa thêm thông tin)

Sửa phiếu thu

Tại Danh sách phiếu thu => Click dấu 3 chấm góc phải phiếu thu cần sửa => Chọn edit

Khi đó, hệ thống hiển thị trang chi tiết phiếu thu => Nhập thay đổi và Lưu để hoàn thành

Last updated