Page cover image

6.3. Báo cáo điểm số

Trung tâm theo dõi ý thức làm bài và kết quả điểm số của học viên

Bước 1: Mở trang chi tiết học viên (Xem lại hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Click chọn mục Bài tập. Kết quả học tập của học sinh được báo cáo 1 cách tổng quan và chi tiết nhất.

Mục 1: Các chỉ số quan trọng

  • Số bài tập không hoàn thành/ tổng số bài tập được giao và đã quá hạn: Chỉ số này để đánh giá ý thức hoàn thành bài tập của học viên.

  • Điểm trung bình (%): Được Hệ thống tự động tính toán dựa trên kết quả bài tập của học viên nhân với tỉ trọng của bài tập. Chỉ số này để theo dõi trình độ của học viên.

Mục 2: Biểu đồ theo thời gian, điểm số và từng loại bài tập.

Mục 3: Danh sách các bài tập được sắp xếp theo Hạn hoàn thành, Loại bài tập. Trạng thái bài tập và kết quả điểm số.

Last updated