3.2. Hoá đơn bán hàng

Bước 1: Truy cập Thanh Menu => Chọn Tài chính => Chọn Hoá đơn bán hàng

  • Mục 2: Export danh sách hoá đơn bán hàng ra file Excel

  • Mục 3: Lọc danh sách hoá đơn theo thời gian

  • Mục 4: Tìm kiếm hoá đơn theo từ khoá tên hoặc số điện thoại khách hàng

Bước 2: (5) Thêm hoá đơn xuất

  • Nhập thông tin tên và số điện thoại khách hàng

  • Chọn phương thức thanh toán và ngày thanh toán

  • Click dấu ''+'' để hiển thị trường thông tin chọn loại hàng hoá, số lượng tồn kho và số lượng xuất

Lưu ý: Mỗi 1 lần click dấu ''+'' là 1 lần thêm hàng hoá mới

  • Chọn loại, số lượng hàng hoá cần xuất

  • Nhập số tiền chiết khấu (nếu có)

  • Nhập mô tả về hoá đơn (nếu có)

Sau khi hoàn thành bổ sung thông tin => Chọn Lưu hoặc Đóng (nếu muốn huỷ hoá đơn đang tạo)

Sửa hóa đơn bán hàng

Tại Danh sách hóa đơn bán hàng => Click dấu 3 chấm góc phải của hóa đơn cần sửa => Chọn Sửa

Thay đổi các thông tin chi tiết muốn sửa tại hóa đơn => Chọn Lưu khi hoàn thành thay đổi (hoặc chọn Đóng nếu không muốn lưu thay đổi)

Last updated