Page cover image

1.1.2. Sửa thời gian học

Trường hợp thay đổi thời gian học của một buổi học riêng lẻ nhưng vẫn giữ nguyên lịch học ban đầu của lớp, người dùng thực hiện sửa thời gian học

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sửa thời gian của buổi học trong vòng 24 giờ sau khi buổi học kết thúc.

Bước 1:

  • Tại Thanh Menu => Chọn Giảng dạy => Click Quản lý lớp học => Chọn lớp học muốn sửa thời gian

  • Click vào dấu 3 chấm dọc => Chọn "Sửa"

Bước 2:

Click mục Chương trình học => Sửa thời gian

Bước 3:

Hệ thống yêu cầu bạn khai báo thời gian học mới của buổi học => Click chọn Lưu

Last updated