2.1. Thêm công việc trong danh sách liên hệ

Bước 1: Tại Thanh Menu => Chọn Tuyển sinh => Chọn Danh sách liên hệ => Click dấu 3 chấm bên phải liên hệ cần xem => Chọn Xem

Bước 2: Tại trang Chi tiết liên hệ

  • Mục 1: Chuyển tab Công việc để xem danh sách các công việc liên quan đến học viên đang xem.

  • Mục 2: Click Thêm công việc để thêm công việc liên quan đến học viên.

Last updated