Page cover image

8.2. Báo cáo số dư học phí

1. Học viên sắp hết phí

Thanh Menu => Chọn Giảng dạy (1) => Chọn Quản lí học viên (2) => Hiển thị "Danh sách học viên" cùng thông tin "Ngày hết phí dự kiến" như dưới đây.

Để xem những học viên sắp hết phí, bạn ấn vào tiêu đề "Ngày hết phí dự kiến" (3), Danh sách học viên sẽ được sắp xếp theo ngày hết phí gần nhất trở đi.

2. Học viên đã dừng học

Từ Danh sách học viên => Chọn Trạng thái "Dừng học" => Danh sách học viên đã dừng học (không tái phí) tại Trung tâm

3. Chi tiết từng học viên

Click vào dấu 3 chấm dọc => chọn Xem => Báo cáo chi tiết về học viên sẽ hiển thị => số dư học phí hiện ngay bên dưới

Last updated