Page cover image

6.1. Quản lý học viên

1. Danh sách học viên

Để xem chi tiết một học viên. Thực hiện mở danh sách học viên => Chọn Tên Học viên để xem thông tin chi tiết.

2. Thông tin liên hệ của học viên

 • Mục 1: Thông tin liên hệ của học viên gắn với thông tin tài khoản trên Ant Student

 • Mục 2: Thông tin chung của học viên. Trung tâm có thể tùy chỉnh thông tin này cho mục đích quản lý.

 • Mục 3: Danh sách các lớp học viên đã ghi danh và nhập học

 • Mục 4: Tên thường gọi (nickname) của học viên tại Trung tâm

 • Mục 5: Số điện thoại liên hệ (khác số điện thoại đăng nhập tài khoản)

 • Mục 6: Tên người giám hộ của học viên

 • Mục 7: Trường học viên đang theo học

 • Mục 8: Địa chỉ liên hệ của học viên

 • Mục 9: Các ghi chú khác của học viên tại Trung tâm

3. Danh sách lớp đã ghi danh

 • Mục 1: Hiển thị các thông tin về lớp học

 • Mục 2: Hiển thị tình hình học phí của học viên trong lớp học đó. Bao gồm:

  • Ngày học viên bắt đầu học

  • Ngày kết thúc dự kiến

  • Số buổi đã học/ số buổi đã ghi danh

  • Số dư học phí/ số học phí đã nộp.

Last updated