1.1.4. Thêm buổi học

Trung tâm thực hiện thêm buổi học trong trường hợp lớp đã học hết các buổi học đăng ký nhưng chương trình học vẫn còn

Bước 1:

  • Tại Thanh Menu => Chọn Giảng dạy => Click Quản lý lớp học => Chọn lớp học muốn thêm buổi

  • Click vào dấu 3 chấm dọc => Chọn Sửa

Bước 2:

Chuyển tab Chương trình học => Click Thêm buổi học

Lưu ý: Một lần click Thêm buổi học là thêm một buổi sau buổi học cuối cùng của lớp.

Last updated