Page cover image

10.3. Phân quyền

Hướng dẫn trung tâm phân quyền theo nhóm nhân viên

Bước 1. Cài đặt nhóm để phân quyền truy cập

Tại Thanh Menu => Chọn Thiết lập => Click (2) Nhân viên => (3) Cài đặt nhóm ở góc phải màn hình.

Màn hình hiển thị Danh sách Nhóm nhân viên

Bạn có thể chọn:

  1. Xem/Sửa nhóm nhân viên đã khởi tạo

  2. Thêm nhóm nhân viên mới

Bạn cập nhật tên nhóm, trạng thái => Tùy chỉnh quyền cho nhóm công việc => Sau đó ấn Lưu

Bước 2: Phân quyền cho nhân viên

Thêm mới nhân viên (Xem lại hướng dẫn tại trang Nhân viên)

Bảng thêm mới nhân viên hiển thị bạn chọn trạng thái và Nhóm để phân quyền cho nhân viên đó, Sau đó ấn Lưu

Last updated