12.2. Báo cáo Bài tập

Tại Thanh Menu => Chọn (1) Báo cáo => Click Báo cáo Bài tập => Hệ thống hiển thị Báo cáo bài tập của toàn trung tâm theo tháng.

  • Mục 2: Click biểu tượng cuốn lịch để chọn thời gian muốn xem báo cáo

  • Mục 3: Trung tâm có thể tải danh sách bài tập ra Excel

  • Mục 4: Trung tâm có thể tải chi tiết điểm ra Excel

Last updated