4.1. Hàng hoá

Bước 1: Truy cập Thanh Menu => Chọn Kho hàng => Chọn (1) Hàng hoá

  • Mục 2: Export Danh sách hàng hoá ra file Excel

  • Mục 3: Tìm kiếm theo từ khoá tên hàng hoá

Bước 2: (4) Thêm hàng hoá

Bổ sung thông tin cần thiết => Lưu hoặc Đóng (nếu huỷ hàng hoá đang tạo)

Last updated