Page cover image

1.1.3. Xóa buổi học

Trung tâm thực hiện xóa buổi học trong trường hợp lớp học kết thúc sớm hơn so với chương trình học thiết kế ban đầu.

Bước 1:

  • Tại Thanh Menu => Chọn Giảng dạy => Click Quản lý lớp học => Chọn lớp học muốn xóa buổi học

  • Click vào dấu 3 chấm dọc => Chọn Sửa

Bước 2:

Chọn mục Chương Trình học => Kéo xuống buổi học cuối cùng => Chọn Xóa buổi học

Bước 3:

Hệ thống yêu cầu bạn xác nhận lại => Click chọn Đồng ý xóa

Last updated