12.1. Báo cáo Doanh thu

Tại Thanh Menu => Chọn (1) Báo cáo => Click Báo cáo Doanh thu => Hệ thống hiển thị Báo cáo doanh thu của toàn trung tâm theo tháng.

  • Mục 2: Lọc xem Báo cáo doanh thu theo từng tháng.

  • Mục 3: Doanh thu kỳ vọng: mức doanh thu ước tính Trung tâm sẽ đạt được dựa trên số hóa đơn đã ghi trong tháng.

  • Mục 4: Doanh thu ghi nhân: mức doanh thu kế toán thực ghi nhận tính từ ngày đầu tháng đến hiện tại. Doanh thu ghi nhận sẽ thấp hơn doanh thu kỳ vọng do không tính doanh thu giảm do bảo lưu

  • Mục 5: Bảo lưu: mức giảm trừ doanh thu do bảo lưu học phí và số buổi của học viên bảo lưu theo tháng.

  • Mục 6: Export Excel: xuất báo cáo doanh thu từng lớp ra file excel

Last updated