Page cover image

10.2. Quản lý giáo viên

1. Thông tin chi tiết

  1. Xem Danh sách giáo viên: Tại Thanh Menu =>Chọn Giảng dạy => Click Quản lý giáo viên

  1. Xem chi tiết giáo viên: Click vào dấu 3 chấm dọc, chọn "Xem". Trang "Chi tiết giáo viên" sẽ hiển thị như dưới đây:

  • Mục 1: Thông tin liên hệ của giáo viên

  • Mục 2: Công việc được giao theo tháng

  • Mục 3: Các lớp học giáo viên đã được phân công dạy tại Trung tâm

  • Mục 4: Bảng công của giáo viên

  • Mục 5: Danh sách các đơn nghỉ dạy của giáo viên

2. Thêm giáo viên

Xem chi tiết tại "Thêm giáo viên"

3. Các lớp học được phân công

4. Bảng công của giáo viên

Sử dụng bộ lọc Từ ngày - Đến ngày để lọc bảng công theo khoảng thời gian cho mục đích quản lý.

5. Đơn nghỉ dạy của giáo viên

Ấn vào Xem chi tiết => Chi tiết Đơn nghỉ dạy của giáo viên. Xem thêm Quy trình xử lý Đơn nghỉ dạy của giáo viên

Last updated