Page cover image

6.2. Báo cáo chuyên cần

Bước 1: Mở trang chi tiết học viên (Xem lại hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Tại trang Báo cáo học tập, chọn mục Chuyên cần . Báo cáo chi tiết chuyên cần được hệ thống thống kê rất cụ thể và đầy đủ.

Last updated