7.3. Công việc của tôi

Bước 1: Click Avatar góc phải màn hình => Chọn Công việc của tôi

Bước 2: Tại Danh sách Công việc của tôi

  • Mục 1: Lọc tìm danh sách công việc theo khoảng thời gian mong muốn

  • Mục 2: Lọc theo danh mục công việc

  • Mục 3: Lọc theo trạng thái công việc

  • Mục 4: Tìm kiếm công việc theo tên hoặc số điện thoại học viên

Last updated