3.4. Danh sách chi

Bước 1: Truy cập Thanh menu => Chọn (1) Tài chính => Chọn (2) Danh sách chi

Bước 2: (3) Cài đặt danh mục chi

  • Mục 5: Sửa danh mục chi đã tạo

  • Mục 6: Thêm danh mục chi mới

  • Mục 7: Xoá danh mục chi đã tạo

  • Mục 8: Huỷ thay đổi

  • Mục 9: Lưu thay đổi

Bước 3: (4) Thêm chi

Bổ sung thông tin cần thiết => Chọn Lưu hoặc Huỷ (nếu muốn huỷ phiếu chi đang tạo)

Last updated