4.2. Phiếu nhập

Bước 1: Truy cập Thanh Menu => Chọn Kho hàng => Chọn (1) Phiếu nhập

  • Mục 2: Export Danh sách phiếu nhập ra file Excel

  • Mục 3: Lọc danh sách phiếu nhập theo thời gian

  • Mục 4: Tìm phiếu nhập theo từ khoá tên hàng hoá

Bước 2: (5) Thêm phiếu nhập

  • Nhập thời gian tạo phiếu

  • Click dấu ''+'' để hiển thị trường thông tin loại hàng hoá, số lượng tồn kho, số lượng xuất

Bước 3: Lưu phiếu nhập

Bổ sung thông tin cần thiết => Lưu hoặc Đóng (nếu muốn huỷ phiếu nhập đang tạo)

Last updated