11.1. Thông tin trung tâm

Cập nhật thông tin trung tâm

1. Cập nhật thông tin trung tâm

Tại Thanh Menu => Chọn Thiết lập => Click Thông tin trung tâm

  • Mục 1: Điểm nổi bật: Thông tin nổi bật về trung tâm, ví dụ Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm, Trình độ đội ngũ giáo viên, nhân sự; Thành tựu đạt được của trung tâm hay cá nhân giáo viên, nhân sự ...

  • Mục 2: Chương trình học: Thông tin Chương tình học bao gồm Phương pháp giảng dạy, Chương trình đào tạo, Giáo trình sử dụng tại trung tâm ...

  • Mục 3: Mô tả chung: Thông tin chung về trung tâm, vi dụ Mục tiếu đầu ra cho học viên, Các khóa học, Quy mô hoạt động trung tâm ...

  • Mục 4: Ảnh đại diện trung tâm: Đăng tải hình ảnh mình họa cho trung tâm (Nên là Logo trung tâm)

  • Mục 5: Ảnh bìa trung tâm: Đăng tải hình ảnh phù hợp với kích thước được yêu cầu.

  • Mục 6: Môn học giảng dạy: Trung tâm lựa chọn và click vào môn học mà trung tâm đang giảng dạy (Có thể click chọn nhiều môn học)

  • Mục 7: Độ tuổi giảng dạy: Trung tâm click chọn độ tuổi học viên mà trung tâm đang giảng dạy (Có thể clcik chọn nhiều nhóm độ tuổi)

  • Mục 8: Địa chỉ trung tâm: Cập nhật chính xác địa chỉ giảng dạy, hoạt động của trung tâm.

Last updated