Page cover image

5.5.2. Giao bài tập & kiểm tra

Theo dõi bài tập

Mở danh sách lớp học => chọn lớp học cần xem => chọn mục Bài tập => Xem được Danh sách các bài tập & bài kiểm tra đã khởi tạo và tình hình làm bài tập của học viên như hình ảnh hiển thị phía dưới.

Bước 1: Chọn "Thêm mới bài tập"

  • Mục 1: Chọn lớp học cần thêm mới bài tập

  • Mục 2: Chọn tab "Bài tập"

  • Mục 3: Chọn "Thêm mới bài tập"

Trung tâm nên theo dõi bài tập & bài kiểm tra chung trong một module "Bài tập"

Màn hình chi tiết Thêm mới bài tập sẽ hiển thị như dưới đây

Bước 2: Chọn học viên để giao bài tập

  • Trường hợp 1: Giao cho cả lớp: Bật "Giao bài cho cả lớp"

  • Trường hợp 2: Giao riêng cho một hoặc nhiều học viên: Tắt "Giao bài cho cả lớp" => chọn những học viên cần giao bài tập. Các học viên không được chọn sẽ không nhìn được bài tập đã thêm.

Bước 3: Chọn loại bài và thang điểm

  • Loại bài tập đã được cài đặt để Hệ thống tự động phân loại và tính điểm trung bình của học viên dựa theo điểm số và tỉ trọng. Xem chi tiết "Cài đặt loại bài tập"

Bước 4: Chọn ngày giao

  • Ngày giao là ngày học viên xem được bài tập. Bạn có thể chọn giao ngay cho học viên hoặc lên trước lịch để giao bài cho học viên vào một ngày sau đó.

Bước 5: Chọn ngày hoàn thành

  • Ngày học viên được yêu cầu hoàn thành bài tập. Hệ thống sẽ dựa theo ngày này và ngày học viên thực tế nộp bài để theo dõi học viên có nộp bài đúng hạn hay không.

Bước 6: Nhập nội dung bài tập

  • Tiêu đề & nội dung

  • Tải file và thêm link của bài tập: Học viên có thể download file hoặc truy cập vào link để xem nội dung

Xuất chi tiết điểm bài tập của học viên

Tại Danh sách bài tập đã giao => Click dấu 3 chấm góc phải bài tập muốn xuất điểm => Chọn Xem chi tiết. Khi đó, hệ thông hiển thị bảng chi tiết bài tập => Chọn Tải điểm bài tập.

Last updated