1.1. Sửa lớp học

Trung tâm có thể sửa 1 số thông tin lớp học

Bước 1:

 • Tại Thanh Menu => Chọn Giảng dạy => Click Quản lý lớp học => Chọn lớp học muốn sửa

 • Click vào dấu 3 chấm dọc => Chọn Sửa

Bước 2:

Click các mục muốn thay đổi thông tin

 • Mục 1: Thay đổi tên lớp

 • Mục 2: Thay đổi môn học của lớp

 • Mục 3: Thay đổi phương thức giảng dạy của lớp

 • Mục 4: Thay đổi độ tuổi (trình độ) học viên

 • Mục 5: Thay đổi sĩ số tối thiểu

 • Mục 6: Thay đổi sĩ số tối đa

 • Mục 7: Click để thay đổi ảnh đại diện của lớp

 • Mục 8: Thay đổi mô tả chung của lớp học

 • Mục 9: Click Lưu để hoàn tất các thay đổi

Last updated